منوی سایت

نحوی اجرای واش بتن همراه با چمن

اجرای واش بتن با چمن مصنوعی بسیار زیبا و چشم نواز می باشد ولی مستلزم رعایت صحیح اصول می باشد.

نحوی اجرای واش بتن به دو صورت انجام می پذیرد:

اجرای به هم چسبیده

اجرای با فاصله(بند دار)

در اجرای به هم چسبیده به دلیل تلورانس ابعاد واش بتن ها خطوط بین موزاییک ها دقیق و تمیزکنار هم قرار نمیگیرند و چمن هم کارآمد نیست.

دراجرای با فاصله، می بایست فاصله حداقل 1 سانتیمتر و حداکثر 5 سانتیمتر را در نظر گرفت(فاصله بیشتر از 5 سانتیمتر به دلیل پاگیر بودن پیشنهاد نمیشود)و کل فضا رو اجرا کرد و سپس فواصل بین واش بتن ها رو بند کشی انجام داد تا سطح زیر چمن کاملا صاف و صیقلی باشد و باید در نظر داشته باشید که با توجه به ضخامت چمن مصنوعی از سطح رویه واش بتن پایین تر بندکشی شود تا وقتی که چمن جا نمایی شد، چمن از سطح رویه واش بتن بالاترنباشد.

باید توجه داشت فاصله بین واش بتن ها حتما به صورت صحیح و اصولی بندکشی و شیب بندی شود تا خروجی نهایی کار مورد تایید باشد.