منوی سایت

پاسخ به پرسش های متداول

شیوی اجرای کفپوش بتنی پیاده رو به صورت  می باشد؟

بعد از متراکم کردن سطح پیاده رو و مطمئن شدن از عدم نشت زمین کفپوش بتنی پیاده رو را می توان به دو روش اجرا کرد:

اجرا با ملات ماسه و سیمان

اجرا خشکه چینی

در روش اول ملات ماسه و سیمان را به ضخامت حدود 3الی 5 سانتیمتر پهن کرده و کفپوش بتنی رو گذاشته و با جکش لاستیکی تراز میکنیم و بعد از اجرا جهت پر کردن فاصله بین کقپوش ها به صورت تک تک بند کشی سیمانی انجام می شود.

در روش دوم دیگرنیازی به ملات ماسه و سیمان نیست و فقط ازماسه مرطوب استفاده میکنیم و کفپوش بتنی رو روی ماسه گذاشته و با جکش لاستیکی تراز میکنیم و بعد از اجرا جهت پر کردن فاصله بین کفپوش ها از ماسه بادی و یا سیمان خشک استفاده میکنیم.

لازم به ذکر می باشد در هر دو روش حتما باید با توجه به شرایط پروژه فاصله بین تک تک کفپوش بتنی گذاشته شود (جهت انبساط و انقباض)