منوی سایت

مهمترین ویژگی استفاده از افزودنی های بتنی چیست؟

در تولید واش بتن و موزاییک پلیمری و کفپوش های بتنی، یکی ازمهمترین ویژگی های استفاده ازافزودنی های فوق روان کننده (پلی کربوکسیلات)توانایی این افزودنی در افزایش روانی و پراکندگی ذرات سیمان می باشد .

مشاهدات انجام شده توسط میکروسکوپ نشان می دهد که در ترکیب آب و سیمان ، کلوخه هایی بزرگ از ذرات سیمان تشکیل می شود و این عمل باعث کاهش پراکندگی سیمان می شود. با اضافه کردن افزودنی های فوق روان کننده این کلوخه ها از هم باز شده و ذرات سیمان پراکنده می گردند ( سیمان خشک در مقایسه با سیمان ترکیب شده با آب ذرات بسیار ریزتری دارد) با تشکیل کلوخه های سیمان ، آب در این کلوخه ها به دام افتاده و باعث میشود تا کارایی مخلوط نسبت به حالتی که دانه های سیمان از هم جدا باشند کاهش یابد . افزودنی های فوق روان کننده به سطح ذرات سیمان جذب شده و کلوخه های ایجاد شده را از هم باز می کنند و به این ترتیب دانه های سیمان به صورت مجزا و غیر چسبیده در مخلوط حضور خواهند داشت که این امر باعث آزاد شدن آب به دام افتاده در کلوخه ها می گردد. در این شرایط تماس بین ذرات سیمان کاهش یافته و استفاده بهیته تری از سیمان موجود صورت می گیرد زیرا با احاطه شدن تمام سطح ذرات سیمان ، واکنش های هیدراتاسیون به نحو مناسب تری انجام می گردد.