منوی سایت

اجرای سنگ مصنوعی گرانیتی

دستورالعمل نصب سنگ مصنوعی گرانیتی

مصرف کننده محترم خواهشمند است موارد ذیل را جهت نصب سنگ مصنوعی رعایت فرمایید.

 1) درصورت امکان ، نصب سنگ مصنوعی پس از سفت کاری وگچ کاری و...انجام گیرد تا از شفافیت آنها کاسته نشود.

2) محصول قبل از مصرف کاملا زنجاب شود.

3) زیرسازی محل نصب با تراکم کافی انجام شود.

4) درصورت استفاده در محوطه باز(بام) و یا سطح وسیع درز انبساط حداقل در هر5 متر ایجاد گردد و درز یکنواخت 2 تا 3 میلیمتری جهت تک تک آن ها در نظر گرفته شود.

5) به منظور اتصال کامل با کف ، ملات مصرفی باید خشک نباشد وترجیحا چسب بتن به ملات ماسه سیمان به نسبت لازم اضافه گردد(جهت دیر گیر شدن ملات)

6) پس از ریختن دوغاب تا 48 ساعت از رفت و آمد روی کفپوش خودداری شود.

 7) در صورت زیر سازی و اجرای مناسب  نیازی به ساب  مجدد نخواهد بود( محصول ارسالی 8 مرحله ساب و پولیش شده )در صورت اجرای نامناسب ، نیاز به ساب مجدد خواهد بود که از کیفیت سطح رویه میکاهد.

8) حتی المقدور از تخلیه محصول با دست خودداری شود ، بسته بندی به نحوی است که از هرگونه اشکال در کیفیت محصول در زمان بارگیری و حمل و تخلیه جلوگیری می نماید.

9) در صورتی که از زمان تولید 28 روز نگذشته باشد تامین رطوبت کافی موجب افزایش مقاومت خمشی و کاهش جذب آب آن خواهد شد.